top of page
Screen Shot 2022-05-21 at 21.42.36.png
seçilen_AM18160.jpg
ktsm_silvia_bener_basın_005.jpg

Silvia Bener, Heksagonal, 2022, Mekânsal yerleştirme, kağıt ve tuval üzerine Aqua Materia Sanat tekniği, 5x10 m 

 

Silvia Bener, Hexagonal, 2022, Spatial installation, Aqua Materia Art on paper and canvas, 5x10 m

Silvia Bener, Heksagonal (Detay)

 

Silvia Bener, Hexagonal (Detail)

ktsm_silvia_bener_basın_008.jpg

“Yüzeyin Ötesinde: Su” Silvia Bener’in suyu, her şeyin özü ve varoluşun kendini görünür kıldığı bir kavram olarak araştırdığı çalışmalarından bir seçki sunuyor. Bener’in suyun yüzeyinden öteye yönelttiği bakışla kişinin evrende tuttuğu pozisyona dair sorulara kapı aralayan yapıtları KTSM’nin giriş kat galeri alanı ve asma katını merkez alarak binaya yayılıyor. “Yüzeyin Ötesinde: Su” suya duyusal, deneyimsel ve zihinsel bir dalışı mümkün kılıyor.

 

Silvia Bener’in çalışmalarında su, evrenin gizlerini saklayan, varoluşun yüzeyinde biçim bulduğu zengin bir tefekkür ve deney alanıdır. Sanatçı on yılı aşkın süredir suyu temel mecrası olarak benimser. Aqua Materia Sanat olarak adlandırdığı, su üzerine boyalarla çalıştığı teknik geleneksel Ebru sanatından ilham almakla birlikte ondan radikal biçimde farklılaşır: sanatçı bedensel hareketlere imkân sağlayan büyük teknelerle çalışır, malzemeleri farklı ölçülerde kullanır veya boyalarını kendi üretir, önceden belirlenmiş bir form oluşturmak yerine sanatçı olarak iradesini geri çeker ve o anı oluşturan tüm koşulların su üzerinde biçim almasına izin verir. Bu performatif ve meditatif süreç içsel bir yolculuğun aracı; güncel dünyamızın görme duyusuna yüklediği öneme meydan okuyan bir teslimiyet jesti olarak okunabilir.

 

Bu teknikle ortaya çıkan soyut doku ve formların, doğada gözlemleyebildiğimiz çeşitli moleküler yapılar ve örüntülerle taşıdığı benzerlikler sanatçının görünenin ötesindekine olan ilgisini somutlaştırır. Victor Schauberger, Masaru Emoto gibi bilim insanlarının su üzerine yaptıkları çalışmalardan, dünya dinlerine ve İstanbul’un altındaki su yolları ve sarnıçlarına uzanan kapsamlı bir araştırma süreciyle su yüzeyinin derinliklerine bakış atar.  

 

Batı merkezli sanat tarihinde dünyayı inşa eden insan merkezli bakışı ve günümüzde görme duyusunun baskınlığı karşısında Bener’in çalışmaları bakışı bir kendini keşif aracı olarak ele alır. Batı resim sanatında mekân yanılsaması sağlayan perspektifin icat edilmesi, sonraki yüzyıllarda dünyanın insan bakışına göre düzenlenmesini, dünyanın bir resim olmasını beraberinde getirir.* Kaotik enformasyon ve imge akışıyla karakterize olan günümüzün dünyası kişinin dikkatini görüntülerle, Platoncu anlamda idealar ile meşgul ederken hakikat ve öz gözden kaçar. Bener’in yapıtlarında ise bakış kişinin kendine yönelmesini esas alır; bakanın gözlerini ona geri yansıtan “Öz” isimli çalışma bu açıdan serginin merkezi bir noktasında yer alır. 

 

Diğer yandan Bener’in çalışmalarında varlığın köklendiği fiziksel mekân da, gözle görünmeyen, kavranması güç hakikatlerin anlaşılabilir olması için bir kontrast elementi olması açısından önem arz eder. Sanatçının giriş kat galerisini kuşatan ve suyun buz halindeki altıgen atom strüktürünü baz alan “Heksagonal” adlı yerleştirmesi mekân algısıyla oynayarak gözün yanılabilirliğinin altını çiziyor ve nihayetinde dikkati izleyicinin kendi bakışına ve pozisyonuna getiriyor. Sergideki mekân kavramına dair sorgulama, bulunduğu odayı bir deneyim alanına dönüştüren “Tözün Akışı” isimli video yerleştirmede çözülmeye başlar.

 

Silvia Bener’in üretimleri bilgi, deneyim ve gözlem ışığında evrende yeni ilişkiselliklerin izini sürer. Suyun atomik yapısındaki soğuk ve yakıcı özellikler, beden ve ruh, içerisi ve dışarısı, görünen ile görünmeyen ve nihayetinde Batı ve Doğu kültürleri arasındaki uzlaşmaz görünen ikilikler sanatçının pratiğinde varoluşu anlamlandırmaya yarayan birer zenginlik olarak yer bulur. Asma kat sanatçının atölyesinden eskizler, notlar, doğal objeler ve doğa gözlemlerini bir araya getiriyor. Sanatçının düşünce alanından sunulan bu kesit izleyicinin, sanat tarihçi Aby Warburg’un Antik dönemin Batı kültürüne olan etkisini yüzlerce görseli bir araya toplayarak takip ettiği Mnemosyne Atlası’nda kullandığı yöntem gibi, görsel ve sezgisel çağrışımlar aracılığıyla yeni anlamlar  keşfetmesine olanak sağlıyor. 

 

* Belting, Hans (2009). Floransa ve Bağdat: Doğuda ve Batıda Bakışın Tarihi. Koç Üniversitesi Yayınları. 

 

 

 

seçilen_AM18527.jpg

Yerleştirme görüntüsü

 

Installation view

seçilen_AM18312.jpg

“Beyond the Surface: Water” presents a selection of Silvia Bener’s works in which she explores water, the essence of everything, as a concept where the existence makes itself visible. With their gaze directed beyond the surface of water, Bener’s works enables an inquiry into one’s own position within the universe. Mainly occupying the entrance and mezzanine floors, the exhibition spreads throughout the building, inviting visitors to a sensorial, experiential and intellectual immersion into water.

 

Water provides a rich space for contemplation and experimentation in Silvia Bener's works: it is where the universe’s secrets are hidden and where the universe manifests itself. For over a decade, the artist embraces water as her main media. The technique that she calls Aqua Materia Art, in which she works with paints on water, is inspired from the traditional marbling art although radically diverging from it: she works with large trays which makes bodily movements possible, uses materials with varying concentrations or makes her own paints and she withdraws her agency as an artist to let the conditions of that very moment reflect on the water surface rather than trying to create a predetermined form. This performative and meditative process can be viewed as a vehicle for an inner journey, a gesture of non-resistance that objects to the importance given to the sense of sight in today’s world.

 

The abstract textures and forms that arise with the use of this technique shows great resemblance to the molecular structures and patterns observed in nature, solidifying Bener’s interest in looking at what is beyond the visible world. Through an extensive research process that includes the water studies by scientists such as Masaru Emoto and Victor Schauberger, world religions and the waterways and cisterns of Istanbul, the artist examines the depths of the water surface.

 

In the face of the human-centric gaze that constructs the world in Western art history and the dominance of sight in our age, Bener's work considers the gaze as a means of self-discovery. In the following centuries, the invention of perspective, which allows the illusion of space in Western painting, results in the arrangement of the world according to the human gaze, leading to the world becoming a painting itself. * Our attention is occupied with appearances, Plato’s forms, that is to say, and truth and essence slips through the gaze in our age of chaotic image and information flux. In Bener's works, on the contrary, the gaze is essentially directed towards the self: In this respect, the work titled “Selbst (self)”, which reflects the eyes of the viewer back to her, holds a central position in the exhibition.

 

On the other hand, in Bener's works the physical space in which the existence is rooted is also essential in terms of being an element of contrast so that the invisible and incomprehensible truths can be understood. The artist's installation titled "Hexagonal", which surrounds the ground floor gallery and is based on the hexagonal atomic structure of water in the form of ice, plays with the perception of space, highlighting the fallibility of the eye and ultimately drawing the viewer's attention to her own gaze and her own position. The questioning of the concept of space in the exhibition begins to unravel in the video installation titled “Flow of Substance”, which transforms the room in which it is located into a space of experience.

 

Silvia Bener's artistic practice traces new connections within the universe through knowledge, experience and observation. The cold and burning properties in water’s atomic structure, the body and the soul, the inside and the outside, the visible and the invisible, and the seemingly irreconcilable dualities between Western and Eastern cultures all find their place in the artist's practice as a richness contributing to her exploration of universe. The mezzanine floor brings together sketches, notes, natural objects and nature observations from Bener’s studio. This section of the artist's thought space, allows the viewer to discover new meanings through visual and intuitive connotations, reminiscent of the method used by art historian Aby Warburg in his famous Mnemosyne Atlas, in which he traces the impact of antiquity on Western culture through collecting and juxtaposing hundreds of images.

 

* Belting, Hans (2009). Florence and Baghdad: Renaissance Art and Arab Science. Belknap Press.

seçilen_AM18165.jpg

Silvia Bener, Heksagonal (Detay)

 

Silvia Bener, Hexagonal (Detail)

Silvia Bener,  Öz, 2000, Ahşap kutu ve sesi bloke eden kulaklık, 20x31cm

 

Silvia Bener, Selbst (self), 2000, Wood box and noise cancelling headset

20x31cm

 

seçilen_AM17830.jpg

Seçilmiş fotoğraf ve eskizler

Selected photographs and sketches

 

ktsm_silvia_bener_basın_011.jpg

Sergiden görünüm

 

Exhibition view

ktsm_silvia_bener_basın_007.jpg

Buluntu doğal nesneler

 

Natural found objects

 

seçilen_AM17715.jpg

Silvia Bener, Mavi Yolculuk (Yedi Katman) (Detay), 2022,  Kağıt üzerine Aqua Materia Sanat tekniği ve büyüteç, 15x70 cm

Silvia Bener, Blue Journey (Seven Layers) (Detail), 2022, Aqua Materia Art on paper and magnifying glass, 15x70 cm

ktsm_silvia_bener_basın_003.jpg

Silvia Bener, Tözün Akışı, 2021, Video yerleştirme, 1,60x2,80 m

Ses Tasarımı: Doğa Ünyaylar

Ses Uygulaması: Sair Sinan Kestelli

Video montajı: Emsal Güreşçi


 

Silvia Bener, Flow of Substance, 2021, Video installation, 1,60x2,80 m

Sound design: Doğa Ünyaylar

Sound application: Sair Sinan Kestelli

Video montage: Emsal Güreşçi

seçilen_AM18017.jpg

Sanatçının 1999-2001 yılları arasında Berlin’de Universität der Künste (UdK)’de yüksek lisans öğrencisiyken Prof. Rebecca Horn’un danışmanlığında gerçekleştirdiği “İçine Girilebilen Resimler” ve “Sema” adlı eserlerinin dokümantasyonu.

 

Documentation of the works “Walk-in Paintings” and “Sema”, that the artist realized between 1999-2001 as a graduate student in Universität der Künste (UdK), Berlin under Prof. Rebecca Horn.

Silvia Bener, Tözün Akışı

(Detay)
 

Silvia Bener, Flow of Substance

(Detail)

ktsm_silvia_bener_basın_009.jpg

Silvia Bener (1964, Almanya) Berlin’de bulunan Universität der Künste(UdK)’de görsel sanatlar alanında eğitim aldı. Lisans eğitimini Katharina Sieverding ve Prof. Walter Stöhrer danışmanlığında, yüksek lisansını ise Rebecca Horn danışmanlığında tamamladı. Eserleri Almanya, Çin ve İzlanda’da sergilendi.

 

Resim ve video yerleştirme gibi çeşitli mecralarla çalışan sanatçının pratiği suyu merkez alır. Çalışmalarına kuantum fiziği ve Sufizm’den içgörüleri dahil ederek, görünür dünyanın ötesindeki kaynakları ve boyutları keşfe çıkar. Çalışmalarında suyun üzerine boyalarla çalıştığı Aqua Materia Sanat adını verdiği tekniği kullanır. 2003’ten beri İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

 

www.silviabener.com

Silvia Bener (1964, Germany) studied visual arts in UdK (Universität der Künste), Berlin, completing her bachelor degree under the advisory of Katharina Sieverding and Prof. Walter Stöhrer and her graduate degree under Rebecca Horn. Her paintings and installations have been exhibited internationally in Germany, China and Iceland. 

 

Working with a variety of mediums including painting and video installations, her artistic practice centers on the exploration of water. In her art, she incorporates insights from quantum physics and phenomena from Sufism, exploring the origins and dimensions behind the visible world. Painting on the surface of water, Bener developed the technique she calls Aqua Materia Art. Since 2003, she is living and working in Istanbul.

 

Key Visual.jpg

Teşekkürler

Zeynep Bodur Okyay

Zeynep Özler

Prof. Gülname Turan

 

Sergi Yapım

Grafika

Paşacan Çolak

 

Dökümantasyon

Umut Özge Balkan

 

Grafik Tasarım

Eray Makal

bottom of page